TỔNG HỢP BÀI THI ONLINE.

 

  MÔN LINK
1 BT NHÓM 01 (Tiếng Hoa) https://docs.google.com/forms/d/12W7fl33JkT3pzXbB366psGKIuFrQRi8_19Zo5EKWk8A/edit
2 BT NHÓM 01 https://docs.google.com/forms/d/1fpoS35IfNVeMG3moHC-vWplUiryfQMiialtHnk3nN8M/edit
3 BT NHÓM 2 https://forms.gle/Jo7DtWWUmCLdsuR47
4 BT NHÓM 02 ( NĐ113) https://docs.google.com/forms/d/1jRTMAZSSr7yvMxdBfrmNHGaicjN0w55ypO7fP-WivS0/edit
5 BT NHÓM 03 ( AT CHUNG) https://docs.google.com/forms/d/1FnQwunehILMz56XwfiSLiNydUNWnhmST_zOxDGtM-Ws/edit
6 BT NHÓM 04 https://docs.google.com/forms/d/1M2Fk3ZZfC04o9nDSVMNJnJfCKkyKe4HyaC3PRrvK1Ec/edit
7 BT NHÓM 05 https://docs.google.com/forms/d/1YZzq-W9ZcV6858uYwM1Mhg45THejXMQ-4zxPUTIk7F8/edit?usp=sharing_eip_dm&ts=620e0de0
8 BT NHÓM 06 https://docs.google.com/forms/d/1e7kvpJZszeTwsrc0mwHa0dQX_3fO9257pkj81fqlQs4/edit
9 BT SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU https://docs.google.com/forms/d/1MTVso7A0VKSsUna1jSfzqNpTCpHPXWJ10yEQbwOBdm4/edit
10 BT NHÓM 03 XỬ LÝ CHẤT THẢI https://docs.google.com/forms/d/1-TB269B3B0ml0oaFKw4MSXphNs44iSlYFcW09b9YbVo/edit
11 BT NHÓM 03 LÀM VIỆC TRÊN SÔNG NƯỚC https://docs.google.com/forms/d/1yTfNEdjgFXhQiY8EPhPZtSLF4jKr8laSUqW13xwEItw/edit
12 BT NHÓM 03 THIẾT BỊ ÁP LỰC https://docs.google.com/forms/d/1LhKwdS9Nm42yCTgy7yG5DwZB_5vubi_OTjitUXQKDTI/edit
13 BT NHÓM 03 THANG MÁY https://docs.google.com/forms/d/1_GuxjiNXHrTfV1Mbb9kgHkQXmzkmWcKPqQfCkXUM3Sg/edit
15 BT NHÓM 03 TỜI NÂNG https://docs.google.com/forms/d/1Zno2iKzfWrr_TH4JBw8qxTDFgH9fuqFe-q_9mgJ3_js/edit
16 BT NHÓM 03 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP https://docs.google.com/forms/d/1TTehhaBpMepQAJz0_cI_qSigzcAFW8lQ1vXiDe71bxM/edit
17 BT NHÓM 03 XE NÂNG HÀNG https://docs.google.com/forms/d/1cWNwIFaSau_eKoX5E_DNmwGvFpecQUDPgJ-wlJkDh3s/edit
18 BT NHÓM 03 NỒI HƠI https://docs.google.com/forms/d/1-QqLeE0Cx7uzUizaf_jYabLF1UeNH8cK0qnSRdgCiTU/edit
19 BT NHÓM 03 THIÊT BỊ NÂNG https://docs.google.com/forms/d/1cKM8Yhjl4Ko09UuL8kwRVLBkvXdMAgqgYqKR3V1FbAI/edit
20 BT NHÓM 03 MÁY NÉN KHÍ https://docs.google.com/forms/d/1T-Po5HF4IRegMPPver4ooVdJJE_RDmZkuqYSgbjIE6E/edit
21 BT NHÓM 03 BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG https://docs.google.com/forms/d/1ozRFq4j5biwjkzLIbGWa5Q3Wf23iu3_-qpz5WrxsR4M/edit
22 BT NHÓM 03 XÂY DỰNG https://docs.google.com/forms/d/1lx4fEiy1jfpT_SN7vuU412DNWjCtuiqImh_Xg9GnA-E/edit
23 BT NHÓM 03 LÀM VIỆC TRÊN CAO https://docs.google.com/forms/d/1rMt6iTHufIAe7JBsQlwFNAAKTJakP-FmyxQfYKV0Uao/edit
24 BT NHÓM 03 AN TOÀN ĐIỆN https://docs.google.com/forms/d/1gwZAzBNrGKg113a4vCpCj09NmMmxR51itUet4sfu_cQ/edit
25 BT NHÓM 03 CƠ KHÍ https://docs.google.com/forms/d/14_8YRzhe41hgYk_Azule_AmfFXScURrYVJwOwHQXJbU/edit
26 BT NHÓM 03 HOÁ CHẤT https://docs.google.com/forms/d/1BLoqqasXIIZ5SktEdRpZ5A6HmCv7170kDEufCmXECec/edit?ts=621ddadf
27 BT NHÓM 03 HOÁ CHẤT ( NĐ 113) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKFQFO13OKZY3OZuoIogQXYg3w4XpNq1RLLGdPNVEWCEPWRA/viewform?usp=sf_link
28 BT NẤU ĂN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM https://docs.google.com/forms/d/12U-LjOs4t5a2GpkK_zaGOzA46BibBOK5GHFUxIe3ZmI/edit?ts=6226aa72
29 BT LƯU TRỮ VÀ VẬN CHUYỂN DẦU KHÍ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4BPPanOTFzFar2YGN-lyNlkl3PeudwvYoPjNFjZkzrMRXmQ/viewform?usp=sf_link
30 BT LUYỆN KIM- ĐÚC KIM LOẠI https://forms.gle/SheDKKdZY8a66Qg38
31 BT LÀM VIỆC THIẾU OXY, KHÔNG GIAN KÍN https://forms.gle/sNuYdQZvMnH61AAx6
32 BT ĐIỆN TỪ TRƯỜNG https://forms.gle/zfmsDheS1ADb8Wao9
33 BT LƯU TRỮ VẬN CHUYỂN DẦU KHÍ https://forms.gle/mChENXfSXUL7YeNMA
34 BT PHUN THUỐC KHỬ TRUNG DIỆT KHUẨN, VỆ SINH KHỬ KHUẨN BỀ MẶT MÔI TRƯỜNG https://forms.gle/cHcD9AJpUWwNY2jU9
35 BT HÀN CẮT KIM LOẠI https://docs.google.com/forms/d/1TfnHjdZo87K_pje2Y6rR1jfIk4ZrpM80p0sBh1qwU-c/edit

Admin | 08/05/2022 17:38:33
Đăng ký dịch vụ